Header image   header image 2
 
  || HOME ||
   
 
ACTIENIEUWS

STICHTING SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND: 'Golden rules IEA zwart als roet'In een vandaag gepubliceerd rapport presenteert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een serie aanbevelingen voor betere regelgeving rond schaliegas en steenkoolgas. Naar eigen zeggen om de nadelen van de huidige manier van productie op sociaal en milieugebied op te lossen. Het lijvige rapport toont duidelijk aan dat de kritiek van buurtgroepen en milieuorganisaties terecht is. Voor het eerst wordt in dit rapport toegegeven dat dit enorme milieuproblemen veroorzaakt – een feit dat tot nu toe veelal ontkend werd.
Stichting Schaliegasvrij Nederland vindt dat IEA niet geslaagd is in het presenteren van oplossingen. Willem Jan Atsma: "Het enige wat hiermee echt aangetoond wordt is dat de huidige wetgeving en praktijk, ook in Nederland, volstrekt onvoldoende zijn. Het IEA laat ook zien de alternatieven voor onconventioneel gas te onderschatten, evenals de negatieve impact van schaliegas op het klimaat."
Het rapport stelt vervolgens een aantal 'Golden Rules' voor, om het milieu-imago van onconventioneel gas te verbeteren. Als de gasindustrie zich aan die golden rules zou houden, zou onconventioneel gas voor het publiek vanzelf meer acceptabel worden. Wanneer we echter naar de inhoud van die regels kijken blijken ze niet meer te zijn dan window-dressing. Toegegeven wordt dan ook, dat deze regels de meeste van de milieuproblemen niet zullen ondervangen. Regel 1 gaat vooral over public relations, en de rest zijn regels die eigenlijk al heel lang standaard-regels hadden moeten zijn. Het geeft ook aan, dat de huidige praktijk nog mijlenver verwijderd is van deze regels. Volgens het rapport kosten de regels maar 7% meer dan 'business as usual'. Dit wordt echter hooguit met wat slagen in de lucht onderbouwd – een veel groter bedrag is waarschijnlijker.
Het rapport schetst ook een 'Low unconventional gas' scenario. Het wordt echter nauwelijks beschreven, maar er wordt wel geconcludeerd dat het een marginale 1.3% hogere emissies van broeikasgassen oplevert, een getal wat overigens ruim binnen de foutenmarges van dergelijke schattingen zit. Bovendien gaat dit scenario ervan uit dat onconventioneel gas niet door duurzame energie, maar door kolen vervangen wordt. Er wordt geen rekening gehouden met de enorme investeringen die onconventioneel gas vergen (een miljoen boringen), en die investeringen in duurzame energie verdringen.
De gouden regels zijn roetzwart. Ze zullen ertoe leiden, dat boren naar schaliegas en steenkoolgas in Nederland door kan gaan, onder inmiddels een derde van het Nederlandse landoppervlak, naast de woningen van 5 miljoen mensen en in de laatste restanten van natuur en landschap die nog over zijn. Het hoge waterverbruik van fracken – 15-20 miljoen liter water of vijfhonderd tankwagens per frack per boring volgens IEA – zal ondanks de gouden regels leiden tot verdroging en concurreren met water voor drinkwater, landbouw en industrie, terwijl er aanzienlijke risico's bestaan voor grondwaterverontreiniging. Zelfs met de duurste gouden regels zijn calamiteiten met boorputten en de gigantische chemicaliën-transporten niet uit te sluiten.

GROTE VERGUNNINGAANVRAAG MIDDEN NEDERLAND Er is op 21 mei een nieuwe vergunningaanvraag gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvrager is onbekend. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft tegenover omroep Gelderland bevestigd dat het om schaliegas gaat. Dit betekent heel veel boringen in de mooiste delen van Nederland: het Vechtplassengebied, Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en de Betuwe! Hieronder een kaartje van de vergunning (in rood). Gemeenten die ingekleurd zijn, hebben zich eerder tegen schalie- of steenkoolgas uitgesproken. Ook de provincie Gelderland heeft al aangekondigd niet te zullen meewerken aan de winning van schaliegas. Teken de petitie tegen schaliegas!

vergunningmiddennederland

STICHTING SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND is begin april 2012 opgericht door Schaliegasvrij Haaren, Boxtel, Stop Steenkoolgas en met steun van Milieudefensie. De stichting heeft als doelstellingen: Tegengaan van de winning van onconventioneel gas (schaliegas en steenkoolgas) en verder iedere vorm van winning van fossiele brandstoffen die schade oplevert voor omwonenden, milieu en de natuur in Nederland; Bevorderen van publieke kennis omtrent de gevolgen voor het milieu van de winning van gas en olie; Bevorderen van een energiepolitiek waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel als mogelijk gereduceerd wordt. Wie ons wil steunen: bankrekening nr. 3038.76.387 tnv Schaliegasvrij Nederland

LEKKEN FRACKING VLOEISTOF NAAR DRINKWATER TOCH MOGELIJK De gasindustrie beweert steeds dat lekken van vervuild fracking water vanuit gesteentelagen op grote diepte naar het veel ondiepere grondwater onmogelijk is. Mis. Een nieuwe wetenschappelijke studie toont aan dat dat dat wel degelijk mogelijk is, en zelfs binnen enkele tientallen jaren. Waarom? Men houdt geen rekening met breuken, waarlangs fracking troep onder druk omhoog kan sijpelen. Het onderzoek is weliswaar een modelberekening, maar wel met een model dat al heel vaak met succes is toegepast in berekeningen van grondwaterstroming (MODFLOW). Het zou nog bevestigd moeten worden door metingen en experimenten. Maar waarom zouden we dit soort onverontwoorde experimenten met ons schone grondwater doen? We weten uit wetenschappelijk onderzoek ook al dat er methaan lekt naar grondwater in de buurt van schaliegasboringen. Dus experimenteer maar niet verder.

SCHALIEGASVRIJ EUROPA In een gezamenlijke verklaring heeft een groot aantal milieu-organisaties in Europa zich uitgresproken tegen onconventioneel gas (lees hier de Nederlandse versie). In steeds meer EU lidstaten besluit de overheid te stoppen met de exploratie naar schaliegas. Op 10 april besloot de Tsjechische regering de exploratievergunningen, die al waren afgegeven, te vernietigen. Eerder ondernamen Frankrijk, Zweden, Bulgarije, Roemenie, en regionale overheden in andere EU lidstaten soortgelijke stappen. De Duitse regering denkt volgens een bericht in Der Spiegel ook over een voorlopige stop op schaliegas, omdat er teveel vragen zijn over nut en gevolgen. En nu ziet ook de Britse regering er van af volgens The Independent - de hoeveelheden schaliegas zouden te klein zijn en de kosten te hoog. Wij staan in Nederland dus niet volstrekt niet alleen in onze bezorgdheid over schaliegas en steenkoolgas!

GEZONDHEIDSSCHADE DOOR SCHALIEGAS Wetenschappers van de universiteit van Colorado hebben onderzoek gedaan naar de effecten van luchtverontreiniging door schaliegas op de gezondheidstoestand van omwonenden. De studie is belangrijk omdat tot nu toe de meeste aandacht is uitgegaan naar de effecten van schaliegaswinning op drinkwaterkwaliteit. Nu blijkt dat ook de luchtverontreiniging door schaliegaswinning verontrustende gevolgen kan hebben, met name voor de omwonenden die binnen 800 meter van een schaliegasput wonen.
Er zijn in Colorado (Garfield County) 187 luchtmonsters verzameld nabij schaliegasbronnen in aanleg en productie, en tussen nabijgelegen boerderijen en woonhuizen. Hierin is gekeken naar de aanwezigheid van 78 verschillende koolwaterstoffen, en naar de gezondheidsrisico's bij blootstelling aan deze stoffen: kanker, neurologische stoornissen, aandoeningen van de luchtwegen, hematologische afwijken, en aangeboren afwijkingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen omwonenden die binnen danwel buiten een straal van 800 meter van een schaliegasbron wonen.
Met name voor neurologische effecten, aandoeningen van de luchtwegen, hematologische, en aangeboren afwijkingen bleek subchronische blootstelling aan de gemeten koolwaterstoffen een sterk verhoogd risico te geven voor omwonenden binnen een straal van 800 meter rond schaliegasputten. Het risico op kanker (vooral leukemie en maligne lymfomen) zou met 6 per miljoen binnen een straal van 800 meter rond schaliegasputten toenemen.
Dit onderzoek is waarschijnlijk een enorme onderschatting van het werkelijke risico, omdat alleen naar individuele stoffen gekeken is, niet naar andere verontreinigingen, en ook niet naar het effect van combinaties van stoffen. Daarnaast is van veel van deze stoffen geen of onvoldoende toxicologisch onderzoek voorhanden. Ook is kuchtverontreininging maar één van de wijzen van overdracht van mogelijk schadelijke invloeden naar omwonenden (naast overdracht via drinkwater, groenten en fruit, vee, etc.)

CATASTROFAAL GASLEK OP DE NOORDZEE Op de Noordzee is een booreiland van Total ontruimd vanwege een catastrofaal gaslek, onstaan bij een zeer diepe gasboring. Ook nabijgelegenbooreilanden zijn gedeeltelijk ontruimd en er is een veiligheidszone van 3,6 kilometer ingesteld. Grote hoeveelheden methaan stromen de atmosfeer in en dragen bij aan het broeikaseffect. Het gas is gemengd met waterstofsulfide, dat behalve explosief ook giftig is. Dichten van het lek kan weken tot maanden duren. Dit toont aan dat ondanks het toezicht, gaswinning niet zo veilig is als we vaak denken. Je moet er niet aan denken dat dit in een dichtbevolkt gebied op het vasteland gebeurt bij de winning van schaliegas of steenkoolgas. De kans daarop is groot, vanwege het grote aantal boringen die daarvoor nodig zijn.

HOGE METHAAN LEKKAGES BIJ GASVELDEN Binnenkort verschijnt in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Journal of Geophysical Research een wetenschappelijk artikel over metingen van uitstoot van methaan uit een gasboringen in de Verenigde staten. Hoofdauteur is Dr Gabrielle Petron. UIt de metingen blijkt dat grote hoeveelheden methaan naar de atmosfeer lekken, naast andere vluchtige koolwaterstoffen. De metingen bevestigen eerdere schattingen van de hoeveelheid weglekkend gas bij schaliegasboringen. Omdat methaan een sterk broeikasgas is, maakt dat het gebruik van aardgas veel minder schoon dan de gasindustrie beweert. Onconventioneel gas zoals schaliegas en steenkoolgas is geen relatief schone 'transitiebrandstof' maar minstens net zo slecht voor het klimaat als het gebruik van kolencentrales.

SCHALIEGASBEDRIJVEN IN FINANCIELE PROBLEMEN Op 21 februari werd bekend dat de belangrijkste financier - AJ Lucas - van schaliegasboorder Quadrilla in de financiele problemen zit. AJ Lucas is voor 42% eigenaar van Quadrilla. Op 20 februari werd de handel in de aandelen van AJ Lucas stilgelegd, vervolgens mislukte een nieuwe aandelen-emissie. Ook andere schaliegasboorders in de VS trekken zich terug omdat schaliegas niet winstgevend is. Hiermee lijkt de schaliegas-hype ten einde te komen. Het laat ook zien hoe wankel de financiele basis achter schaliegas en steenkoolgas is. Bij calamiteiten zullen deze bedrijven niet in staat zijn om de schade te vergoeden. De praktijk in de VS bewijst ook dat er alleen iets verdient kan worden aan schaliegas als men zich niets van milieu en veiligheid aantrekt.

ECONOMISCHE ZAKEN RAADPLEEGT LAGERE OVERHEDEN EN ACTIEGROEPEN OVER ONDERZOEK. In februari raadpleegt het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) provincies, gemeenten en bewonersgroepen en milieu-organisaties over de inhoud van het onderzoek naar onconventioneel gas dat Minister Verhagen in oktober 2010 beloofd heeft aan de 2e Kamer, in een reeks informatie-bijeenkomsten. Stop Steenkoolgas is ook vertegenwoordigd, en zal aandringen op een zo breed mogelijk onderzoek - in plaats van een 'onderzoekje om de bevolking gerust te stellen', zoals onlangs in Elsevier stond.

NIEUWE VERGUNNING STEENKOOLGAS IN OVERIJSSEL? Op 4 januari 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel aan minister Verhagen een negatief advies gegeven over een aanvraag voor een exploratie vergunning van NPN (Northern Petroleum Netherlands) en Vermillion. Het betreft een groot gebied in het westen van Overijssel, in de gemeenten Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Olst-Wijhe, Dalfsen, Raalte, Ommen en Twenterand. Volgens de provincie betreft het winning van steenkoolgas. De betrokken bedrijven en het ministerie ontkennen dit echter, en zeggen dat het om normale (conventionele) gasboringen gaat. Bij de aanvraag wordt volgens de provincie onvoldoende informatie gegeven over de effecten voor milieu en natuur.
Of het om steenkoolgas gaat of niet, is niet zeker, en we proberen dit te achterhalen. Maar we zijn blij dat de provincie Overijssel alert is geweest. Ook bij conventionele gaswinning kunnen ongelukken en milieuschade optreden, zoals recente gevallen van bodemverontreining in Duitsland laten zien.

PR CAMPAGNE GASINDUSTRIE OP GANG Er is een propaganda campagne van de gasindustrie aan de gang om de winning van onconventioneel gas er door te drukken. De algemeen directeur van EBN (Energie Beheer Nederland) had het in een interview zelfs over Postbus 51 spotjes. Een merkwaardige besteding van ons belastinggeld! Shell heeft een zeer dure advertentiecampagne gestart. In den Haag zijn de eerste duurbetaalde lobbyisten ook al gesignaleerd, met verhalen over ongelimiteerde inkomsten en banengroei, afkomstig uit de koker van de industrie zelf. Voorlopig zijn de enigen die aan onconventioneel gas verdienen de PR- en reclamebureaus, niet de meest betrouwbare bron van feiten over de milieu-effecten gaswinning. Hier vindt u tegengas tegen deze campagne.

STOP STEENKOOLGAS BLIJFT BESTAAN MAAR STOPT MET ACTIES Britsh Gas / Queensland heeft afgezien van verder onderzoek naar steenkoolgas in de concessie IJssel-Oost. Dat betekent dat er voorlopig geen boringen naar steenkoolgas te verwachten zijn in de Achterhoek, Salland en Twente. We hebben daarom besloten voorlopig geen verdere acties te ondernemen in het gebied van de concessie IJssel Oost.

British Gas heeft niet meegedeeld waarom men de exploratievergunning terug heeft gegeven. Oonze protesten hebben mogelijk daaraan bijgedragen. Maar het is waarschijnlijker dat de winning van het gas niet kostendekkend is als men rekening moet houden met omwonenden en milieu. Het laatste nieuws wat we van een woordvoerder van Queensland hoorden, was dat men 'social aspects' van het concessiegebied aan het evalueren waren. Een onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland had al eerder aangetoond, dat boren naar steenkoolgas niet rendabel kon zijn. Ook is de hoeveelheid gas mogelijk minder dan men gehoopt had.

De kans bestaat nog steeds, dat een ander bedrijf belangstelling heeft voor gaswinning ten oosten van de IJssel. We blijven daarom waakzaam. In de Noordoostpolder en aangrenzende delen van Overijssel en Friesland heeft Quadrilla een vergunning voor exploratie naar steenkoolgas en schaliegas. De winning van schaliegas in Brabant is nog steeds niet van de baan. Minister Verhagen heeft weliswaar een onderzoek aangekondigd naar milieugevolgen van onconventionele gaswinning, maar we hebben grote twijfels over kwaliteit en onafhankelijkheid van dat onderzoek.

We heffen onszelf daarom nog niet op. Winning van onconventioneel gas hoort in niemands achtertuin thuis. Het heeft te grote risico's voor het milieu door het grote aantal boringen en het gebruik van veel verontreinigd water, en verhindert investeringen in duurzame energie.

Activiteiten die doorgaan zijn:

  1. Deze website blijft bestaan en we zullen u via de website op de hoogte blijven houden van nieuwe ontwikkelingen.
  2. We zorgen dat we op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen op het gebied van exploratievergunningen.
  3. We blijven deelnemen aan het landelijk overleg van actiegroepen tegen onconventionele gaswinning.
  4. We zijn bereid om te helpen in andere gebieden waar sprake is van mogelijke winning van steenkoolgas. We blijven bereid om mee te werken aan informatie-avonden en acties. Wie hiervan gebruik wil maken: stuur een mailtje naar info@stopsteenkoolas.nl

QUEENSLAND GEEFT EXPLORATIEVERGUNNING TERUG Dinsdagmiddag 15 november kwam via het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het bericht binnen dat Queensland Gas Co. / British Gas de exploratievergunning voor steenkoolgas in Gelderland en Overijssel heeft teruggegeven. Dat betekent dat er voorlopig geen sprake is van verder onderzoek naar gaswinning. Het is echter nog niet definitief van de baan.
Het is niet bekend wat de redenen van Queensland hiervoor zijn. Het laatste nieuws wat wij van Queensland zelf ontvingen, was dat men bezig was de maatschappelijke en milieu-aspecten van mogelijke gaswinning te evalueren. Mogelijk heeft de maatschappelijke weerstand de doorslag gegeven. Andere mogelijke redenen zijn dat de winning van het gas te duur zou zijn of dat de hoeveelheid winbaar gas te gering is.
Wij zien onze taak nog niet als beeindigd. In principe kunnen andere bedrijven nu een exploratievergunning aanvragen. Er zijn verschillende mogelijke gegadigden. Er is nog steeds een vergunning voor steenkoolgas voor de Noordoostpolder en de kop van Overijssel van Cuadrilla, hetzelfde bedrijf dat in Brabant actief is in exploratie voor schaliegas. DSM heeft eveneens een vergunning voor steenkoolgas in Limburg. Ook over de grens in Duitsland zijn verschillende bedrijven actief, die mogelijk belangstelling zouden hebben.
Naar onze mening moet de winning van onconventioneel gas, zowel steenkoolgas als schaliegas, van tafel in Nederland. Zeker zolang niet goed onderzocht is of dit in ons dichtbevolkte land toegepast kan worden zonder schade voor milieu, wonen, landbouw en natuur. Ook nut en noodzaak van deze vorm van gaswinning is nog niet bewezen, zo zijn er gerede twijfels over de voorraden onconventioneel gas. Tenslotte mogen investeringen in de winning van fossiele brandstoffen nooit investeringen in duurzame vormen van energie verdringen.
We danken iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van onze acties.

INFORMATIE-AVOND WINTERSWIJK Dinsdagavond 15 november was er weer een informatie-avond over steenkoolgas, in Winterswijk, zalencentrum Wamelink. De avond was georganiseerd door de politieke partijen in Winterswijk in samenwerking met de Gelderse Milieufederatie en de Initiatiefgroep Stop steenkoolgas. Dordat kort tevoren het nieuws was binnegekomen dat Queensland Gas de exploratievergunning heeft teruggegeven, kreeg de avond een iets ander karakter. Het mondde uit in een nuttige discussie over energie- alternatieven. We danken alle aanwezigen hartelijk voor de belangstelling!

2E KAMER COMMISSIE 27-10: VERHAGEN ZEGT ONDERZOEK TOE Op 27 oktober en 9 november waren vergaderingen van een 2e Kamer commissie over schaliegas. De meeste 2e kamerleden bleken zeer kritisch te staan tegenover de winning van onconventioneel gas en deelden onze zorgen. PvdA (Diederik Samson)en Groen Links (Liesbeth van Tongeren) wezen erop dat eerst nog maar eens moet worden aangetoond dat we schalie- en steenkoolgas nodig hebben. SP en CDA waren kritisch maar sloten gaswinning niet uit. CDA (Marieke van der Werf) wees op de ondercapaciteit van Staatstoezicht op de Mijnen. Alleen de VVD (Rene Leegte) vond het van moreel leiderschap getuigen om de proefboringen, ondanks de zorgen bij de bevolking toch door te zetten.

De minister heeft een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van schaliegas-boringen toegezegd, dat in de zomer van 2012 klaar moet zijn. Dit onderzoek heeft ook betrekking op steenkoolgas. Pas daarna kan er weer geboord worden. Ook is een forse uitbreiding van Staatstoezicht op de Mijnen toegezegd als er verder geboord gaat worden (10 nieuwe inspecteurs naast de drie die er nu zijn). Dit betekent dat er een pas op de plaats gemaakt wordt. Er is echter nog veel onzekerheid:

- Hoe onafhankelijk wordt het onderzoek? TNO krijgt meestal opdracht hiervoor, maar TNO is niet geheel onafhankelijk: de olie- en gasindustrie is een belangrijke opdrachtgever van TNO en TNO heeft diverse malen getoond een voorstander te zijn van onconventionele gaswinning.
- De kwaliteit ven het onderzoek. Een periode van een jaar is erg kort. Het onderzoek moet voor de zomer van 2012 klaar zijn. Als we daar twee maanden voor aanbesteding en twee maanden voor rapportage van af trekken blijft er niet veel meer dan vier maanden voor het onderzoek over. Dat wordt dus niet veel meer dan een literatuurstudie.
- Welke aspecten worden in het onderzoek betrokken: alleen veiligheid of ook effecten op milieu en natuur? Wij zijn voor een breed onderzoek, waarin ook de milieu-effecten, en vooral ook de economische noodzaak van de gaswinning wordt onderzocht. Wat de economische effecten betreft zijn er ook grote twijfels. De minister bleek echter niet bereid het onderzoek te verbreden.
- Tien nieuwe inspecteurs bij Staatstoezicht op de Mijnen: dat betekent een meer dan verviervoudiging van het aantal inspecteurs. Dat wijst erop dat het bij schalie- en steenkoolgas inderdaad om gigantische aantallen boringen gaat!

Hoewel een eerste politiek succes behaald is, zijn we er dus nog niet en moeten we doorgaan met onze acties!

MANIFESTATIE DEN HAAG: Op 27 oktober hebben we samen met de scahaliegas-groepen uit Boxtel en Haaren met succes gedemonstreerd voor een moratorium op proefboringen naar schaliegas en steenkoolgas. Ondanks de doordeweekse dag was de opkomst groot, en hebben we laten zien dat weons zorgen maken. Tweede kamerleden van CDA, PvdA, D66, Groen Links en Partij van de Dieren hebben het woord gevoerd en hun standpunten uiteengezet. Daarna hebben we de commissievergadering van de 2e Kamer comissie voor Economische Zaken, Landbouw en Milieu over schaliegas bijgewoond. Tijdens de commissievergadering bleek duidelijk dat het protest uit Gelderland en Overijssel ook opgevallen was

PETITIE:De Gelderse Milieufederatie organiseert een petitie egen gasboringen in Gelderland.De 1000e handtekening is op 4/10/2011 gezet! Teken ook op de Website van de Gelderse milieufederatie De Gelderse Milieufederatie hoopt nog deze maand ten minste tweeduizend handtekeningen extra binnen te halen. De GMF wil de petitie op 27 oktober aanbieden aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI); een verzoek daartoe is in behandeling. De petitie loopt daarna door tot 15 december, om nog veel meer mensen in staat te stellen zich uit te spreken.

INITIATIEFGROEP VAN START: Tijdens de informatie-avond in Lochem hebben zich verschillende mensen aangemeld om zich actief tegen de winning van steenkoolgas te verzetten. De eerste bijeenkomst was maandagavond 17 oktober, de volgende is 24 november. Als er meer belangstellenden zijn, stuur dan even een mailtje!

Een belangrijke activiteit van de Initiatiefgroep wordt het informeren en mobiliseren van burgers. Ook zullen gemeenten worden benaderd om zich uit te spreken voor een pas-op-de-plaats (moratorium) voor proefboringen naar steenkoolgas. Gemeenten die een stapje verder willen gaan kunnen uitspreken dat ze niet zullen meewerken aan (proef)boringen en zich Steenkoolgasvrij verklaren. In Brabant worden op vergelijkbare wijze gemeenten Schaliegasvrij verklaard. Het is een krachtig signaal richting Den Haag.

OMROEP GELDERLAND: Op 28 september was er een uitzending van omroep Gelderland getiteld: Slochteren in de Achterhoek lees meer

Gemeente Duiven, Arnhem, Lochem, Noordoostpolder voorstander van een moratorium op proefboringen Afgelopen zomer heeft de GMF bij 22 gemeenten in Oost-Gelderland geïnformeerd naar hun standpunt over gasboringen. Welke gemeente volgt dit voorbeeld?
lees meer

Hoorzitting: Op 14 september was er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het publiek kon deze zitting bijwonen. Lees hier een impressie van de hoorzitting vanaf de publieke tribune! lees meer >

Factsheet van Milieudefensie met o.a. informatie over de Australische praktijk van Queensland Gas Company, die bij ons gas wil winnen. Lees meer>